Rečnik

Baterije boca: skup povezanih boca koje pridržava metalna konstrukcija. Izlazi boca se povezuju u jednu granu.

Bezbednost hrane: koncept da hrana ne sme da prouzrokuje štetu potrošačima ako je pripremljena u skladu sa svojom namenom.

Boca: posuda od čelika ili lakih legura za komprimovane, tečne ili rastvorene gasove.

BS OHSAS 18001: međunarodni standard izdat od strane Britanskog instituta za standardizaciju koji propisuje zahteve za sisteme upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti. On omogućava organizacijama da budu svesne i da kontrolišu rizike koji proizlaze iz funkcionisanja u normalnim i vanrednim uslovima, kao i da poboljšaju bezbednosne performanse.

Cold converter: rezervoar sa izolovanom vakuum komorom za vrlo rashlađene kriogene gasove, sa pratećom armaturom, mernim i sigurnosnim instrumentima.

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme): Uredba Evropske zajednice 761/2001. Dobrovoljni instrument za sprovođenje Ekološke politike zajednice čiji je cilj stalno unapređenje performansi u sferi zaštite životne sredine društava i preduzeća koji usvajaju EMAS.

Global Reporting Initiative (GRI): mreža više interesnih grupa pokrenuta 1997. godine koja se sastoji od preduzeća, nevladinih organizacija, udruženja stručnjaka u delatnosti računovodstva, privrednih društava i drugih međunarodnih aktera uključenih u pitanja koja se odnose na društveno odgovorno poslovanje. Misija GRI je da razvija, ponudi i promoviše globalne referentne smernice za izradu Izveštaja o održivosti koji se odnose na ekonomske, ekološke i socijalne uticaje koji su posledica aktivnosti preduzeća ili organizacija.

Indeks ozbiljnosti: odnos između dana odsustva zbog povrede i radnih sati pomnoženo jednim milionom. Njime se meri ozbiljnost povreda.

Indeks učestalosti: odnos između broja nezgoda i časova rada pomnoženo jednim milionom. Njime se meri učestalost nezgoda.

IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control): Strategija pokrenuta sa Direktivom 96/61/CE za smanjenje zagađenja koji prouzrokuju različiti izvori širom EU. Uz sve vrste instalacija koje su navedene u Prilogu 1 direktive, mora se pribaviti integrisana dozvola od vlasti različitih zemalja. Zasniva se na pretpostavci da neusvajanje zajedničkog pristupa za kontrolu emisija u vazduh, vodu i zemljište neće dovesti do smanjenja zagađenja, već će omogućiti njegov prenos od jednog odeljka u drugi.

ISO 50001 standard (Energetsko upravljanje): međunarodni standard koji ima za cilj da pomogne organizacijama da unaprede svoje energetske karakteristike, povećanje energetske efikasnosti i smanjenje klimatskih promena i uticaja na životnu sredinu.

Korpa za boce: čelična konstrukcija u koju se postavljaju boce, uglavnom 8 ili 16, u vertikalnom položaju, da bi se olakšala njihova manipulacija viljuškarima.

Medicinski gas: svaki lek koji se sastoji od jedne ili više aktivnih gasovitih materija koje smeju ili ne smeju biti pomešane sa pomoćnim gasovima.

Medicinski uređaj (MS): svaki instrument, aparat, oprema, mašina, uređaj, postrojenje, in vitro reagens ili za kalibraciju, kompjuterski softver, materijal ili drugi sličan ili srodan proizvod za upotrebu, samostalno ili u paru, na licima sa jednim ili više specifičnih ciljeva dijagnoze, prevencije, kontrole, terapije ili ublažavanja bolesti; za dijagnostiku, kontrolu, terapiju, ublažavanje ili lečenje rane ili hendikepa; za proučavanje, zamenu ili modifikovanje anatomije ili nekog fiziološkog procesa; za intervenciju prema koncepciji u kojoj glavna željena akcija u ili na ljudskom telu nije obavljena farmakološkim ili imunoloških putem ili putem metabolizma, ali čija funkcija može biti potpomognuta ovim sredstvima.

Nesreća: iznenadni događaj koji dovodi do povreda ili materijalne štete.

Obrada: proizvodni postupak koji se sastoji u preuzimanju gasa iz sekundarnog rezervoara i njegove kompresije u gasovito ili tečno stanje i njegovom prebacivanju u pokretne kontejnere. Obrada obuhvata niz operacija koje se sprovode na kontejnerima od kada stignu u centar do skladištenja punih kontejnera spremnih za isporuku.

Odgovorna briga: dobrovoljni program svetske hemijske industrije koji se zasniva na primeni principa i aktivnosti u vezi sa bezbednošću i zdravljem zaposlenih i zaštitom životne sredine, sa obavezom da se prosleđuju dobijeni rezultati, sa ciljem kontinuiranog, značajnog i osetnog poboljšanja.

Održivi razvoj: razvoj koji može da zadovolji trenutne ekonomske, ekološke i socijalne potrebe, bez ugrožavanja mogućnosti da buduće generacije budu u stanju da zadovolje svoje.

Održivost (videti Održivi razvoj).

Oprema za prodaju: tehnička/tehnološka oprema kupljena od trećih lica koja se isporučuje za korišćenje kupcima kao deo usluga, ali predodređena da ostane u vlasništvu SOL-a; na primer pokretni kontejneri, kriogeni rezervoari itd.

Parno reformiranje: proces u kojem metan reaguje sa parom, u prisustvu katalizatora, za proizvodnju vodonika i CO2.

Pokretni kontejner: kontejner za komprimovane, tečne, rastvorene i kriogene gasove koji se koriste za prenos proizvoda. Pokretni kontejneri su: cilindri, plinske boce, baterije boca, bazne jedinice i pokretne jedinice.

Politika (kvalitet, bezbednost, životna sredina): opšti principi i smernice organizacije, ranije izražene od strane najvišeg rukovodstva.

Povreda: neželjeni događaj na radnom mestu koje izaziva telesno oštećenje ili objektivno potvrdljivu bolest.

Primarne jedinice obrade: jedinice u kojima se gasovi proizvode od sirovina.

Primarno skladištenje: rezervoar tečnog kriogenog gasa je direktno napunjen u proizvodnom pogonu. Kvalitet, bezbednost i sistem upravljanja životnom sredinom.

Razdvajanje vazduha: proces razdvajanja gasova u vazduhu destilacijom, čime se dobijaju tečni i gasoviti produkti.

REACH: Uredba EC br. 1907/2006 (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals). Njen glavni cilj je da se poboljša svest o opasnostima i rizicima koji potiču iz hemijskih supstanci, sa ciljem da se postigne visok nivo zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.

Kontrola (Audit): sistematski, nezavisni i dokumentovani proces koji služi za objektivno ocenjivanje koliko su kriterijumi za upravljanje ispunjeni.

Sekundarne jedinice obrade: jedinica gde se gasovi obrađuju, obično se koriste gasovi koji stižu iz primarnih jedinica obrade, u fizički oblik (koji može biti komprimovani gas ili kriogena tečnost) u kontejnerima (boce, baterije boca i rezervoari) najpogodniji za distribuciju krajnjim korisnicima. Neke jedinice takođe proizvode smeše čistih gasova i gasova visoke čistoće.

Sekundarno skladištenje: kontejner tečnog kriogenog gasa punjen pretakanjem iz cisterni, obično instaliranim u sekundarnim jedinicama obrade.

Seveso Direktiva (CIE/82/501 i kasnije izmenjene varijante): Evropska regulativa koja za cilj ima sprečavanje i kontrolu rizika ozbiljnih nezgoda. Upravlja industrijskim aktivnostima koje podrazumevaju stvaranje zaliha i/ili upotrebu određenih količina opasnih materija.

Sirovine - primarne jedinice obrade: atmosferski vazduh, za proizvodnju kiseonika, azota i argona; prirodni gas, za proizvodnju vodonika i ugljen dioksida; kalcijum karbid za proizvodnju acetilena; amonijum nitrat za proizvodnju azotnog oksida.

Sistem upravljanja kvalitetom, bezbednošću i životnom sredinom (SHEQ/MG): deo opšteg sistema upravljanja koji uključuje organizacionu strukturu, planiranje, odgovornosti, procedure, procese i resurse za izradu, sprovođenje, i održavanje aktivnog dobro definisanog kvaliteta, bezbednosti i/ili politike zaštite životne sredine.

UNI EN ISO 13485 standard (Medicinski uređaji - sistemi upravljanja kvalitetom): međunarodni standard koji ima za cilj da poveća verovatnoću da organizacije koje rade u sektoru medicinskih uređaja zadovolje zakonske uslove za upravljanje kvalitetom koje važe na svetskom nivou i tako isporuče bezbedne i efikasne medicinske uređaje.

UNI EN ISO 14001 standard (Upravljanje zaštitom životne sredine): međunarodni standard koji propisuje rekvizite za sistem upravljanja zaštitom životne sredine. Ujedno omogućava organizacijama da budu svesne toga i drže pod kontrolom aktivnosti koje značajno utiču na okolinu i poboljšaju svoje ekološke performanse.

UNI EN ISO 22000 standard (Sistem upravljanja bezbednošću hrane): međunarodni standard koji definiše zahteve za sistem upravljanja bezbednošću hrane i higijenom.

UNI EN ISO 27001 standard (Bezbednost informacija): međunarodni standard koji definiše zahteve za uspostavljanje i vođenje sistema upravljanja bezbednošću informacija (logička, fizička i organizaciona bezbednost), sa ciljem zaštite podataka i informacija od opasnosti svih vrsta, a čime se obezbeđuje integritet, poverljivost i dostupnost.

Veća nesreća: događaj kao što je ozbiljno prolivanje, požar ili eksplozija usled nekontrolisaniih dešavanja tokom rada pod uticajem opasnih materija, koja bi mogla da izazove ozbiljnu opasnost po zdravlje ljudi ili životnu sredinu.

Zainteresovane strane: sve kategorije subjekata, privatnih ili javnih, pojedinačnih ili kolektivnih, unutrašnjih ili spoljašnjih, koji mogu da utiču na uspeh posla ili čiji su interesi uključeni u poslovne odluke: klijenti, dobavljači, investitori, lokalne zajednice, zaposleni, sindikati, javne administracije, buduće generacije i sl.