SOL za zdravstvenu zaštitu

Sistemi distribucije medicinskih sredstava i uređaja

Tehnički propisi i nacionalna i regionalna zakonska ograničenja vezana za dizajn postrojenja za distribuciju medicinskih gasova, za vakuumiranje i evakuaciju anestetičkih gasova, su evoluirali u velikoj meri proteklih godina.

Kompanija SOL je bila prva kompanija koja je, 1998. godine, dobila sertifikat za svoj Sistem upravljanja kvalitetom, bezbednošću i zaštitom životne sredine za CE oznaku, kao medicinski uređaj za centralizovane sisteme distribucije medicinskog gasa.

Osoblje sačinjeno od specijalizovanih tehničara, prisutno širom Evrope, posvećeno je projektovanju, izradi i tehničkom upravljanju postrojenjima za medicinske gasove, u skladu sa harmonizovanim tehničkim standardima UNI EN ISO 7396-1 i UNI EN ISO 7396-2. Pored toga, kompanija SOL snabdeva zdravstvene ustanove i upravlja širokim opsegom medicinskih uređaja podržavajući isporuku i rukovanje medicinskim gasovima.

SOL Grupa upravlja globalnim servisima za održavanje i praćenje elektromedicinskih aparata, primenom računarskih sistema koji obezbeđuju mogućnost praćenja aktivnosti tokom vremena i u datom trenutku.

Aktivno učešće stručnjaka kompanije SOL na tehničkim okruglim stolovima o propisima sa ISO i UNI, obezbeđuje dostupnost stručnjaka, promotera najinovativnijih rešenja, kada se nova zdravstvena struktura implementira ili kada se postojeći distributivni cevovodi usklade sa propisima.

SOL za zdravstvenu zaštitu
Želite da prijavite nešto? Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas