Rad sa nama

Transparentnost, lojalnost, nepristrasnost, poštenje, integritet, neprekidna posvećenost kvalitetu, kontinualnom unapređenju bezbednosti na radnom mestu i poštovanju životne sredine, su osnovne vrednosti koje SOL Grupacija želi da vidi i konstantno ohrabruje kod svojih zaposlenih.

SOL Grupa veruje da je moguće razviti i unaprediti performanse iznad svega kroz kvalitetne ljudske resurse.

Svi zaposleni u svakoj od kompanija unutar Grupacije, bez obzira na njihove uloge i ugovore pod kojim su angažovani u kompaniji, odgovorni su za ciljeve čije postizanje im je dodeljeno i stoga moraju imati ovlašćenje unutar njihovih limita odgovornosti i uz poštovanje organizacije, za donošenje odluka i rad sa dobrim stepenom autonomije, uz snažan, lojalan odnos prema kompaniji.

Glavni stimulans koji nam daje mogućnost da unapredimo naš profesionalizam moramo pronaći u nama samima: u našoj radoznalosti, u odlučnosti sa kojom se borimo sa novim izazovima, u našoj želji da učimo i da se suočavamo sa novim stvarima.

U kompanijama iz Grupacije ne sme postojati prostor za nedostatak poštovanja, netoleranciju, zabranjeno uslovljavanje, nelagodu, zlostavljanje ili diskriminaciju bilo koje vrste. Ovaj princip se ne sme zaobići ni na koji način niti iz bilo kog razloga i mora se primenjivati na sve, na svim nivoima i pod svim okolnostima.

SOL Grupa je dužna da kreira i održava radno okruženje u kom lične karakteristike ne smeju biti uzrok bilo kakve diskriminacije.

SOL Grupa je konstantno angažovana na poštovanju nacionalnih propisa o radu u svakoj zemlji u kojoj posluje, kao i međunarodnih konvencija i preporuka uključujući rezolucije međunarodnih tela kao što su ILO (Međunarodna Organizacija o Radu) i UN (Organizacija Ujedinjenih Nacija).